نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره

ستاسې اندونه


 نوي اندونه لپاره دننه شي

  •