نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره

د اړيکو لارې

http://www.fb.com/n.r.liwal