نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره

نور رحمان لېوال
او ډله
مشر
مرستيالان
مشاورين
وزيران
سفيران
واليان
شاته