نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره

ستاسې غوښتنې

1. عزتمند افغانستان
مونږه يو عزتمند افغانستان غواړو
- مونږ ته رايه راکړي ... ډېر ژر به تاسو ته عزتمند افغانستان درکړو


 نوې غوښتنې لپاره دننه شي

  •