نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره
 

مرکې او ليکنې

 
 
د انرژى ستونزه او د حل لاره
د نويو سرچينو څخه انرژي تر لاسه کولوپه اړه ما څو مياشتې وړاندې د لېوال ملي مړښت پروګرام لخوا دغه وړانديز کړى او د ګڼو رسنيو للارې خپور شوى وو. دغه وړانديز په ګڼو ملي او نړيوالو اغېز درلوده چې د نويو سرچينو څخه د انرژۍ ترلاسه کولو ګڼې غوښتنې يې رامنځته کړې. يوه غوښتنه د انرژۍ او اوبو وزارت ده چې پانګوالو ته يې په انګرېزۍ د پانګونې د وړانديزونو سپارلو ده. دغه غوښتنه ما نن ترلاسه کړه، دوى سبا ورځ د وړانديزونو د پاى ټاکلاى. هڅه وکړى او خپل وړانديزونه  نور>>
په کاڼو کې غمى
ﻳﻮه ﻳﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﻟﺴﻴﺰه وړاﻧﺪې ﭘ+ﺘﻮ ﻳﻮه داﺳ3 ژﺑﻪ وه ﭼ3 ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﺑﺮ4+ﻨﺎﻳﻴﺰو ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوو او ﻛﻤﭙﻴﻮ!ﺮي ﺧﻮږﻟﻨﻴﻮ ﻧﻪ ﺑ3 ﺑﺮﺧ3 وه، ﺧﻮ $ﻴﻨﻮ $ﻮاﻧﻮ اﻓﻐﺎن ﻛﻤﭙﻴﻮ!ﺮﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﺗ5ﺮه ﺑﻴﺎ $ﻮان او ﺗﻜ7ه ﻛﻤﭙﻴﻮ!ﺮ ﭘﻮه *ﺎﻏﻠﻲ ﻧﻮررﺣﻤﺎن ﻟ5ﻮال د ﺧﭙﻠﻮ زر-ﻮﻧﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ذﻫﻨﻲ او ﻓﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛ3 ﭘ+ﺘﻮ ﻟﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮ!ﺮ ﺳﺮه داﺳ3 ﻏﺎړه ﻏ7ۍ ﻛ7ه ﭼ3 ان ﺗﺼﻮر ﻳ3 ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻛ5ﺪاى. اوس  نور>>