نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره

سوله د ټولو لپاره زموږ اړتيا

 
سوله د ټولو لپاره زموږ اړتيا