نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره

پياوړې اردو اجيره که مکلفه اردو

 
پياوړې اردو اجيره که مکلفه اردو