نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره
کره اپوزيسون رامنځ ته کول

زه نوررحمان لېوال، وړانديز کوم چې د ټاکنو کمسيون د درغليو او سياسي پريکړو په پايله کې د احتمالي نوماندانو د نوم ايستې څخه ورسته دغه نوماندا
ستاسې مرستې او ملاتړ غواړو خپل اړيک راسره شرکې کړي.


 

کره اپوزيسون رامنځ ته کول

 
زه نوررحمان لېوال، وړانديز کوم چې د ټاکنو کمسيون د درغليو او سياسي پريکړو په پايله کې د احتمالي نوماندانو د نوم ايستې څخه ورسته دغه نوماندان بايد يو غوره او کره اپوزيسون رامنځ ته کړي، او له دا اوس څخه خپل کار پيل کړي.