نه پرديو راوستي نه روزلى يم
په خداي تاسې او ځان باور لرم
نور رحمان لېوال
د ولسمشرى لپاره

بسيا ټولنې او پرمختګ

 
بسيا ټولنې او پرمختګ